Dernek Tüzüğü

PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1- KURUCULAR :

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde her türlü çeltik, pirinç üreten işletmeler mensuplarından tüzük sonunda adı, soyadları, mesklekleri, ikametgahları ve uyrukları belirtilen şahıslar, bu ana tüzükte yazılı hükümler çerçevesinde PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ’ni kurmuşlardır.

Madde 1- KURUCULAR :

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde her türlü çeltik, pirinç üreten işletmeler mensuplarından tüzük sonunda adı, soyadları, mesklekleri, ikametgahları ve uyrukları belirtilen şahıslar, bu ana tüzükte yazılı hükümler çerçevesinde PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ’ni kurmuşlardır.

 

MADDE 3-AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

A - AMAÇ: Türk halkının, çiftçisinin, pirinç değirmencisinin ve bunların mensuplarının mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üretimin kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak ve mensupları arasında yakın dayanışmayı sağlamaktır.

B - ÇALIŞMA KONULARI: Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen konularda çalışmalarda bulunur.

a - Fabrika işletmelerinin başlıca sorunlarını, ihtiyaçlarını tesbit etmek, bunların çözümü ve savunulması için resmi daire, kuruluş, müessese ve diğer mesleki teşekküller nezdinde tam yetkili bir organ olarak faaliyette bulunmak.

b - Fabrika ve işletmelerin, müşterek ihtiyaç ve malzemelerini temin tevzi ve standartlaşması için gerekli şekil ve formülleri aramak ve uygulamak.

c - Fabrika ve işletmeler tarafından üretilen veya hariçten ithal edilen her çeşit çeltik mamulü, konuyla ilgili ham ve yardımcı maddelerin resmi standartlara ve teknik isteklere uygunluğunu takip etmek.

d - Çeltik, pirinç standartları ile bunlarla ilgili mevzuatın günün koşullarına uygunluğunu takip etmek, gerektiğinde değiştirilmesi için ilgililer nezdinde teşebbüse geçerek yeni standart ve mevzuatın hazırlanarak uygulamaya konulmasını sağlamak.

e - Dernek üyeleri ile kuruluşlarında çalışan her kademedeki personeli aydınlatmak ve mesleki konularda eğitmek amacıyla ve amaç konusu dahilinde iştirake, toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak; kitap, dergi, radyo ve televizyon gibi vasıtalardan yararlanarak mesleki konularda yayınlar yapmak.

f - Mesleki konularda bilirkişi olarak gerekli yardımları yapmak ve yaptırmak.

g - Dernek bünyesinde bir meslek haysiyet divanı kurmak, üyelerin durumlarını yıl içerisinde yayınlamak.

h - Üye fabrika ve işletme temsilcileri istedikleri takdirde aralarında çıkan anlaşmazlıklarda hakem rolünü yüklenmek.

i - Çeltik Sanayii sektörü ile ilgili her türlü incelemeleri yapmak, istatistikleri hazırlamak, bunları ilgililere ve üyelere ulaştırmak.

j - Her çeşit ve tip çeltik fiyatlarını takip etmek, gerektiğinde bölgesel çeltik fiyatlarını saptayarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak.

k - Dernek taşınır ve taşınmaz mal almak, inşaa etmek, satmak ve tevhid etmek

l - Dernek üyelerinin genel ihtiyaçlarının sağlanmasında yardımcı olmak.

m - Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösterecek Federasyon kuruluşuna iştirak etmek, kurulu federasyonlara üye olmak, üyelikten çıkmak, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve yurtdışında şube açmak veya kapatmak. Aynı amaç doğrultusunda çalışan yurtdışındaki federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olmak ile ilgili tüm yetkiler Yönetim Kuruluna verilmiştir.

n-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekebilecek ekonomik olanaklar sağlayabilmek amacıyla iktisadi işletme kurmak, sektörel dış ticaret şirketlerine veya başka yapıda işletmelere katılmak, iştiraklere katılmak,

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, sektörel dış ticaret şirketleri veya benzeri şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir, mevcut işletme ,ortaklık ve iştiraklere katılabilir.


MADDE 4- ÜYE OLMAK, ÜYELİKTEN ÇIKARMAK VE ÇIKARILMAK:

A - Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.Üyelerin, ham maddesi çeltiğe dayalı üretim yapan, bunlara makine ve ekipman imal eden, teknik ve bilimsel uygulama yapan kişilerle, kuruluş ve işletmelerin sahibi veya sahibi tarafından yetkilendirilmiş olmaları, ortaklı fabrika veya işletmelerde ise idareleri tarafından yetkilendirilmiş olmaları şarttır. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde,yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

B - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

1. Vefat veya yönetim kuruluna yazılı olarak verilecek istifa mektubu ile üyelik sona erer.

2. Derneğe üye olup da Dernekler Kanunu veya sair mevzuat hükümlerine göre üye olabilme niteliğini kaybedenlerin üyeliği sona erer.

3. Fabrika veya işletmeleri temsilen üye olanların fabrikadan veya işletmeden ayrılması ile üyelikleri kendiliğinden düşer. Ortaklı fabrika veya işletme adına yetkili kurullarca yetkilendirilmiş olan üyelikleri, yerlerine yeni üyelerin bildirilmesi ile kendiliğinden sona erer.

4. Üyeliği düşenler ile üyelikten çıkarılanların kaydı Yönetim Kurulu Kararı ile silinir. Kaydı silinen üyenin kayıt numarası başka üyelere verilemez. Kayıt silinmelerine karşı itiraz, Genel Kurula yapılır. Genel Kurulun bu konudaki kararı kesindir.

5. Kaydı silinenlerin, derneğe üyelik koşullarını taşımaları halinde istekleri üzerine yeniden üye olabilmeleri mümkündür.

MADDE 5- ÜYELİK HAKLARI:

Derneğin üyeleri ve mensup bulundukları fabrika veya işletmeler eşit haklara sahiptirler.

MADDE 6- ÜYELERİN GÖREVLERİ:

Derneğin görevlerinin icrasında üyeler ve mensup oldukları işletmeler ve fabrikalar bütün kuvvetleri ile derneği desteklemek ve müşterek menfaatlerin temininde her hususta yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Üyeler ve mensup oldukları fabrika veya işletmeler derneğin ana tüzüğüne uymakla sorumlu olup, kanuna ve ana tüzüğüne göre derneğin vereceği kararlara harfiyen uymaya ve bu kararları icraya mecburdurlar. Fabrika ve işletmeler, dernekçe istenilecek her türlü bilgi ve numuneyi derneğe vermekle yükümlüdürler.

MADDE 7- FAHRİ ÜYELER:

Mesleğin veya derneğin gayelerine hizmet etmiş kimseler Yönetim Kurulu'nun teklif ve Genel Kurul kararıyla Fahri Üyeliğe seçilebilirler. Fahri üyeler aidat ödemez. Genel kurulda, toplantı ve müzakerelere katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Dernek Genel Sekreteri Fahri Üye sayılır.

MADDE 8-DERNEK GELİRLERİ :

A - Üyelik aidatı, üyelerden giriş ödentisi olarak 5000-TL.(beşbintürklirası), yıllık aidat olarak 3000-TL. (üçbintürklirası) ödenti alınır. Aidatları arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bu yetkiyi gerektiğinde Yönetim Kuruluna devredebilir. Yıllık aidatların son ödeme tarihi 31 Aralık’tır. Aidatını ödemeyen üyeler Genel Kurula katılamaz, oy kullanamazlar. Derneğin kuruluş yılında sadece giriş ödentisi alınır, aidat ödenmez.

B - Bunun dışında bağışlar ve kapasiteye göre “Genel Giderler katılım payı “ adı altında üyelerden alınan bağışlar olacaktır.


MADDE 9-DERNEK ORGANLARI :


A
- Genel Kurulu
B - Yönetim Kurulu
C - Denetleme Kurulu

MADDE 10- GENEL KURUL:

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup, Derneğin kayıtlı üyelerinden oluşur. Genel Kurul Olağan Genel Kurul toplantısı, iki yılda bir Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul :

1.Bu tüzükte belli edilen zamanda Olağan,

2-Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh halimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü ;

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete’de ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim veya Denetleme Kurulu üyelerinin gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Denetleme veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu yada toplantı isteğinde bulunan müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında, üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11- GENEL KURUL TOPLANTI YERİ,TOPLANTI YETER SAYISI VE GENEL KURULDA UYGULANACAK SEÇİM KURALLARI

Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel Kurul, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları asli üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listelerdeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır.

Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeleri Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Tüzüğün değiştirilmesine ya da üyelerin yükümlülüklerinin arttırılmasına ilişkin kararlar mevcudun dörtte üçü ile verilir.

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen seçim kuralları uygulanır:

Genel Kurul Divan Başkanı, başkan yardımcısı ve katipin seçimi sözlü veya yazılı olarak gösterilen adayların arasından açık oyla yapılır. Kurullara aday olanlar, kongre divan heyetinde ve sandık komitelerinde görev yapamazlar. Yönetim ve Denetleme kurulu asli üyeleri seçimleri gizli oyla yapılır.

Genel Kurul toplantı tutanağı, üye giriş ve oy kullanımında imzalanan listeler ve seçim tespit tutanağı, kullanılan oylar, Başkanlık Divanınca, yeni seçilen Yönetim Kuruluna imza karşılığı teslim edilir.

MADDE 12- GENEL KURULUN GÖREVLERİ:


a - Derneğin çalışmalarına, bütçe hesaplarına dair Yönetim Kurulu ve denetçilerin raporlarını incelemek, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası hakkında karar vermek.

b - Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek.

c - Yönetim Kuruluna faaliyetleri hususunda direktif vermek.

d - Sorumluluk halleri görülen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine işten el çektirmek, icab ederse haklarında kanuni takibe geçilmesi için karar vermek,

e - Asli ve fahri üyelerin ihracı hakkında karar vermek,

f - Dernek şubesinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU:


Yönetim Kurulu, Genel kurula katılan üyeler arasında gizli oy, açık tasnifle seçilen gene Merkezde 7 asil, 7 yedek üyeden teşekkül eder, hizmet süreleri iki yıldır.

MADDE 14- HÜKÜMETE HABER VERMEK:

Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin hüviyet, meslek ve adresleri yazı ile mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

MADDE 15- YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ:

Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve ayrıca üç kişilik bir yürütme komitesi teşkil eder. Yönetim Kurulu, ekseriyetle ve normal olarak üç ayda en az bir defa toplanır. Gündemdeki mevzular hakkında gerekli kararları alır, başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu adına derneği başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekili ona vekalet eder.

MADDE 16 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

a - Genel Kurul kararlarına ve ana tüzüğe göre derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için faaliyette bulunmak, derneği üçüncü şahıslara, resmi makamlara, mahkemelere ve üyelerine karşı temsil etmek.

b - Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilmiş bulunan veya Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü tarafından teklif edilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak.

c - Her takvim yılı sonunda, derneğin bütün varlıkları ile alacak ve borçlarının envanterini çıkartmak. Bu envantere dayanan bilançoyu ve gelir-gider hesapları ile yıllık raporunu ve yeni yılda uygulanacak bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

d - Kanunlara ve ana tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya kendi nezareti altında dernek görevlilerine tutturmak.

e - Genel Kurul toplantılarına karar vermek, toplantı gündemini hazırlamak.

f - Mevzuatın verdiği imkan ve yetki çerçevesi içinde gayrimenkul iktisap etmek, tasarruf etmek ve gerektiğinde satmak.

g - Derneğin muamelatını yürütmek üzere tayin edilecek genel sekreterin ve genel sekretere bağlı teşkilatın faaliyet tarzını, idaresini ve denetlemesini yönetmeliklerle tespit etmek.

h - Personel ücretleri karşılığı tahsisat ve ihtiyaca göre personel tayin etmek.

i - Derneği gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışı kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

j - Genel Kurulun kabul etmesi halinde amaç ve çalışma konularına uygun ve mer'i mevzuata uygun olmak koşuluyla diğer derneklerle beraber federasyon kurmak, kurulu bulunan federasyonlara üye olmak veya üyelikten çıkma işlemlerini yürütmek.

k - Genel Kurulun şube açılmasına karar vermesi halinde yurt içinde veya yurtdışında şube açılış veya kapanış işlemlerini yapmak.

l-Federasyonda Derneği temsil edecek olan delegeleri belirlemek.

m - Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli hallerde teknik, ticari ve hukuki konularda danışman ve uzmanlara görev verir.

n - Yönetim Kurulu tahsil etmekte zorlandığı alacakların; başka formaliteye gerek kalmadan terki yönünde karar alabilir.

o - Dernek amaçları doğrultusunda ilgili konularda kendine yardımcı olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturabilir.

p - Tüzük ve yasal hükümler doğrultusunda üyelik için başvuruda bulunan tüzel ve gerçek kişilerin başvurularını değerlendirmek ve üyelik kayıtlarını kabul veya red etmek. Gerekli gördüğü üyelerin Dernekten çıkarılması hakkında karar almak.

MADDE 17- DENETLEME KURULU:


Genel Kurul iki yıl müddetle üyeler arasında üç asil, üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer. Denetçiler, derneğin hesaplarını ve muamelelerini birlikte teftiş ederler. Vardıkları neticeyi birlikte Yönetim Kuruluna bildirirler. Denetleme, altı ayı geçmeyecek şekilde yapılır. Yıllık faaliyet devresi sonunda, geçmiş devrenin hesapları ve muameleleri hakkında Genel Kurula rapor verilir. Denetçiler oy kullanmamak şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu, denetçilerin görevlerine müdahale edemez. Yönetim Kurulu, denetçiler tarafından istenecek her türlü muamelatı vermeye, derneğin hesaplarını, defterlerini, vesaikini ve mevzuatını ibraza mecburdur. Dernek idaresinde, yolsuzluk olduğu kanaatine varan denetçilerin her biri Genel Kurulu fevkalade toplantıya davet edebilir.

MADDE 18- GENEL SEKRETERLİK:

Genel Sekreter, çalışma yasalarına göre tayin edilmek suretiyle görevlendirilir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca kendisine tevdi edilen işleri ana tüzüğün ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. Derneğin büro ve diğer memurları genel sekreterliğe bağlı olarak çalışır.

MADDE 19- ŞUBELERİN KURULUŞU VE YÖNETİMİ:

Dernek ihtiyaç duyduğu takdirde Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın hükümlerine uymak kaydı ile Genel Kurulu kararı ile uygun gördüğü yerlerde şube açabilir. Şube açılması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a-Şubelerin Kuruluşu: Uygun görülecek yerlerde şube açmaya karar verme ve kurulacak şubelerin kurucularını tespit etme yetkisi Merkez Genel Kuruluna aittir. Derneğin amacı yönünde çalışmayı üzerine alacak kimseler 3 kişilik müteşebbis heyet kurarak yetki için Genel merkeze müracaat ederler. Yetki alındıktan sonra mahallin en büyük mülki amirine, şube açılması hususunda yazılı müracaatta bulunurlar. Müracaatta “Kuruluş Bildirim Formu” ile birlikte 5253 sayılı Dernekler Kanunu Dernekler Yönetmeliğinin 7.maddesinde belirtilen belgelerin eklenmesi gereklidir.  Bu belgeler, 1-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış 2 adet dernek tüzüğü, 2-Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, 3-Şube kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişilerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydı ile bu konuda alınmış kararın fotokopisi, 4- Kurucular arasında yabancı uyruklu varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, 5- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı,soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, 6-Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurur kararının fotokopisi, 7-Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu  kararı fotokopisi. Şube kurucularının en az üç kişi olmaları şarttır.

b-Şube Organları Kurulucak Şube’de;

1-Şube Genel Kurulu : Şube Genel Kurul üyelerinden oluşur.

2- Şube Yönetim Kurulu : Beş asil ve beş yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca gizli oyla seçilir.

3- Şube Denetleme Kurulu : Üç asil ve üç yedek olmak üzere şube genel kurulunca gizli oyla seçilir.

4-Şube Meslek Disiplin Kurulu : Üç asil ve üç yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca gizli oyla seçilir.

c-Şubelerin temsili ve tabi olacağı esaslar : Dernek şubeleri bu tüzükte belirtilen dernek merkezi kanunlarının tabi olduğu esaslara göre faaliyet göstermek zorundadır. Kuruluşlarını tamamlayan şubeler, faaliyet sınırları içerisinde müstakil hareket ederler ancak resmi ve özel kuruluşlarla yapacakları yazışmalardan birer suretini Genel Merkeze göndermek zorundadırlar.  Şube, Olağan Genel Kurulları, Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki  ay öncesinde bitirmek zorundadırlar. Şubeler Olağan Genel Kurulu, iki yılda bir Şubat ayı içerinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır. Şubeler gelirlerinin %50’sini Genel Merkeze göndermek zorundadırlar. Genel Merkez hissesi, her üç ayda bir şube genel hasılatını bildirir bir liste ile birlikte Genel Merkeze teslim edilir. Şube Genel Kurulları, bu tüzükte belirtilen (merkez) Genel Kurulunun görevine ek olarak ayrıca Merkez Genel Kuruluna gönderecekleri delegelerin açık oyla seçimini yaparlar. Seçecekleri şube delege her on üye ve kesri içinde bir üyedir. On kişiden az olan şubeler bir delege önerir. Şube Genel Kurullarına ait ilanlar dernek merkezinde, yazılı ilanlar yanında gazeteler vasıtasıyla yapılabileceği gibi mahalli imkan ve vasıtalarından faydalanmak sureti ile de yapılabilir. Bu durum tutanak ile belgelendirilmelidir.

MADDE 20-HESAPLAR VE DEFTERLER:


Derneğin hesap yılı, takvim yılıdır. Yönetim Kurulları 5253 sayılı Derneklere Kanunu'nun 32.maddesindeki belirtilen defterleri görevlilere tutturur.

Gelir ve gider belgeleri ;

Dernek gelirleri “ Alındı Belgesi “ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “ Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “ Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “ Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “ Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreside belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “ Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kaydı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 21- ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Tüzük değişikliği Genel Kurulu kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

MADDE 22-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :

Derneğin iç denetimi Dernekler Kanununa ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak ve Denetim Kurulunca yapılır. Dernek organlarının işleyişi, denetlenmesi, Yönetim Kurulu’nun disiplin işlemleri, hesap işlemleri bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde bir yönetmelik hazırlanarak Genel Kurul’un onayına sunularak yürürlüğe konur.

MADDE 23- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklarının %50’sini karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 24- DERNEĞİN FESHİ:

Derneğin feshi 5253 sayılı Dernekler Kanunu Dernekler Yönetmeliğinin 89.maddesi hükmüne göre yapılır. Derneğin feshine genel kurul karar verir. Derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip kayıtlı üyelerin üçte ikisinin fesih toplantısına iştiraki şarttır. Fesih kararı üçte iki çoğunlukla verilir. Fesih kararı alınması için yapılan bu toplantıda ekseriyet olmadığı takdirde müteakip toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantıda hazır bulunanların ÜÇTE İKİSİNİN kabulü ile derneğin feshine karar verilir.

Genel Kurulca aksine bir karar alınmamış ise, gerek dernek gerekse dernek teşekküllerine ait paralar, menkul ve gayri menkul kıymetler, hak ve alacaklar tasfiye muamelesi sonunda Türkiye Kızılay Derneğine intikal eder. Fesih kararı ile birlikte tasfiye muamelelerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anında derneğin safi mevcudu tespit etmek için bir tasfiye heyeti kurulur.
Tasfiye heyetini, üç kişiden ibaret olmak üzere Genel Kurul seçer ve tasfiye heyeti 4 gün içerisinde mahallinin en büyük amirine bildirilir.

Tasfiye heyeti, tasfiye muamelelerini yaptıktan sonra kalan gayrinakti kıymetleri açık arttırma yoluyla nakde çevirir. Ve diğer nakitlerle birleştirerek yukarıda belirtilen şekilde devreder ve devre ait evrakı hazırlar.

Geçici madde 1- 5253 sayılı kanunun 28.inci maddesi uyarınca gerekli başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra derneğin adı; "TÜRKİYE PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ" olarak değiştirilir.

KURUCU ÜYEKURUCU ÜYEKURUCU ÜYE
A.TURGAY YETİŞAHMET KÖSEL YUSUF ÖKTEN 
T.C.T.C. T.C
TicaretTicaretTicaret
Mecidiyeköy Sk.Yetiş AptTuran Mah.Atatürk BulvarıHulusi Kentmen Sk.Ötken Ap.
64/4 Tarabya-İst.No:84 ManisaNo:33/3 Altunizade-İst.
KURUCU ÜYKURUCU ÜYE KURUCU ÜYE 
MUAMMER İŞCANÖZCAN KERİMOĞLUMUSTAFA AVCI
T.C.T.CT.C.
TicareTicaretTicaret
Ataköy 7/8/9.KısımEserkent SitesiYeni Çelte
55.Blok Ataköy-İst.55.Blok Ataköy-İst. Gönen-Balıkesir
 B/5-3/B Blok 
 Bahçelievler-İst. 
   

 

  
KURUCU ÜYEKURUCU ÜYE
HALİT EROLSUAT GÖRGEÇ
T.C.T.C.
TicaretTicaret
Runguspaşa Mh. Erol Apt. Karacabey-Bursaİncesu Yalı Mh.58.Sk. No:17 Altınkum-Samsun

 

   
Ali Turgay YETİŞBayram FETTAHOĞLUBirol KOCAMAN
Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkanı
   
Hasan GÜMÜŞNecmettin MEMİŞZekai DAĞLI
Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi
   
   
Gıyasettin MEMİŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi